fbpx

REGULAMIN WSPÓŁPRACY

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Poradni Manufaktura Diety, prowadzonej przez Kamilę Zarówną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kamila Zarówna Manufaktura Diety, adres: Marii Konopnickiej 44, 56-100 Wołów, NIP 9880288043, REGON 365332819, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Możesz skontaktować się ze mną e-mailowo pisząc na adres e-mail: kj@manufakturadiety.pl lub telefonicznie 664 416 858.

§ 1  Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 • Dietetyk – Kamila Zarówna prowadząca  działalność gospodarczą pod nazwą Kamila Zarówna Manufaktura Diety, adres: Marii Konopnickiej 44, 56-100 Wołów, NIP 9880288043, REGON 365332819, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inna osoba świadcząca usługi dietetyczne na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego w Poradni posiadająca wymagane kwalifikacje do świadczenia usług dietetycznych;
 • Poradnia Dietetyczna – Poradnia Manufaktura Diety, prowadzona przez Kamilę Zarówną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kamila Zarówna Manufaktura Diety, adres: Marii Konopnickiej 44, 56-100 Wołów, NIP 9880288043, REGON 365332819, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem Marii Konopnickiej 44, 56-100 Wołów;
 • Oferta – wykaz świadczonych usług dostępny pod adresem www.manufakturadiety.pl/oferta wraz z ceną wskazanych usług, przy czym ceny wskazane w Ofercie są cenami brutto;
 • Opłata – kwota wynagrodzenia brutto należnego za usługę, pakiet usług lub jakiekolwiek inne świadczenie, której wysokość jest wskazana w Ofercie lub jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy i informacji uzyskanych od Podopiecznego;
 • Podopieczny – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bądź Podopieczny małoletni zarejestrowany w systemie rejestracji pacjentów i korzystająca z usług poradni;
 • Pacjent małoletni – osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 roku życia i nie zawarła małżeństwa nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystająca z usług Poradni za zgodą i pod nadzorem opiekuna prawnego;
 • Usługa – usługi dietetyczne określone w § 3 ust. 6 oraz § 4 ust. 6 niniejszego Regulaminu
 • Usługa on-line – konsultacja dietetyczna, świadczona za pośrednictwem portalu www.manufakturadiety.pl, z użyciem poczty elektronicznej lub/i komunikatorów internetowych, obejmująca rozmowę, przygotowanie planu żywieniowego, wsparcie i porady dietetyczne w zależności od zakupionej usługi lub pakietu usług;
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00, za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Wstępny wywiad – formularz elektroniczny wypełniany przez Pacjenta lub jego opiekuna prawnego w przypadku Pacjenta małoletniego zawierający dane osobowe Pacjenta, opis obecnego stanu zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych, informacje o aktywności fizycznej, alergiach, nietolerancjach pokarmowych, dolegliwościach przewodu pokarmowego lub innych dolegliwościach, przyjmowanych lekach i suplementach, przebytych chorobach i zabiegach i inne informacje niezbędne do świadczenia usług dietetycznych;
 • Karta pacjenta – dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający podstawowe informacje na temat Podopiecznego, w szczególności: dane osobowe pacjenta, wiek, wagę, opis problemu/problemów zdrowotnych oraz nawyków związanych z odżywianiem.

§ 2   Postanowienia ogólne

 1. Z usług dietetycznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Możliwość korzystania z usług dietetycznych przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów.
 3. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Podopiecznych Poradni Dietetycznej, ich prawnych opiekunów oraz osób im towarzyszących.
 4. Odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu przez osoby towarzyszące Podopiecznemu ponosi Podopieczny, lub jego opiekun prawny w przypadku Podopiecznych małoletnich.
 5. Dietetyk posiada stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji dietetycznych w zakresie oferowanych konsultacji oraz świadczeń i badań.
 6. Dietetyk dokłada należytej staranności w celu zapewnienia działania zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie standardami uwzględniając poszanowaniem praw Podopiecznego, zasady etyki i poufności.
 7. Konsultacje dokonywane przez Dietetyka mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.
 8. Podopieczny przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Poradnię nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Podopiecznego, z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na efekt porad i zabiegów dietetycznych.
 9. Podopieczny przyjmuje do wiadomości, iż konsultacje udzielane przez Dietetyka zawierają indywidualną interpretację stanu zdrowia i wyników badań z uwzględnieniem aktualnej wiedzy i doświadczenia Dietetyka oraz oparte są na założeniu, że Podopieczny nie zataił jakichkolwiek wiadomości i w wywiadzie oświadczył wyłącznie prawdę.
 10. Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, zaleceń oraz suplementacji niezgodnych z wytycznymi przekazanymi przez Dietetyka.
 11. Podopieczny przyjmuje do wiadomości, że niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez dietetyka, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy przez pacjenta może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia lub w szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu.
 12. Poradnia może odmówić Podopiecznemu wykonania usługi lub konsultacji w przypadku, gdy:
  • zachodzi przypuszczenie, że Podopieczny jest małoletni i nie posiada zgody opiekuna prawnego lub jest niepoczytalny;
  • zachowanie Podopiecznego świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych i innych substancji o działaniu podobnym do wyżej wymienionych;
  • zachowanie Podopiecznego jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste pracowników Poradni lub osób trzecich;
  • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady etyki zawodowej lub stanowiłoby niedopuszczalną ingerencję w prawa osób trzecich;
  • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Podopiecznego;
  • Podopieczny odwołał wizytę 3-krotnie;
  • Podopieczny nie stawił się na umówioną wizytę bez uprzedniego jej odwołania.

13. Podopieczny lub jego opiekun prawny w przypadku Podopiecznego małoletniego zobowiązani są do zapewnienia, iż podane przez niego dane osobowe są zgodnymi ze stanem faktycznym i  są aktualnymi danymi osobowymi Podopiecznego.

§ 3  Usługi dietetyczne stacjonarne

 1. Zakres Usług oferowanych przez Poradnię widnieje na stronie internetowej www.manufakturadiety.pl
 2. Usługi świadczone są odpłatnie, zgodnie z Ofertą zamieszczoną na stronie www.manufakturadiety.pl/oferta
 3. Płatności za konsultację Podopieczny dokonuje w Poradni gotówką podczas wizyty lub przelewem przed rozpoczęciem każdej konsultacji.
 4. Istnieje możliwość płatności gotówką lub przelewem na podane niżej konto bankowe
  • Kamila Jedynak Manufaktura Diety mBank 05 1140 2004 0000 3102 7659 2911 Tytuł: Imię nazwisko, nazwa usługi (konsultacja/ plan żywieniowy)
 5. Rejestracja Podopiecznego odbywa się poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 664416858 lub wiadomość sms na wskazany numer telefonu lub kontakt mailowy pod adresem e-mail kj@manufakturadiety.pl.
 6. W zależności od potrzeb, Usługi stacjonarne mogą dotyczyć:
  • wstępnej konsultacji dietetycznej – spotkanie trwające do 60 minut, polegające na analizie wywiadu medycznego, żywieniowego, analizy wyników badań krwi oraz jeśli to możliwe przeprowadzeniem analizy składu ciała,
  • konsultacji kontynuacyjnej – spotkanie trwające 30-45 minut, polegające na ocenie wprowadzonych zmian dietetycznych, omówieniu dotychczasowych postępów, ustaleniu kolejnych celów oraz jeśli to możliwe przeprowadzeniu analizy składu ciała,
  • opracowania planu żywieniowego – indywidualnie ustalany plan żywieniowy oparty na wywiadzie medycznym i żywieniowym z uwzględnieniem preferencji żywieniowych, aktywności fizycznej oraz wyników badań krwi (szczegóły usługi znajdują się w § 7),
  • 1-miesięcznego pakietu usług „Konsultacja dietetyczna” (dokładny opis usługi patrz § 5),
  • 3-miesięcznego pakietu usług „Skuteczne odchudzanie” (dokładny opis usługi patrz § 5),
  • 6-miesięcznego pakietu usług „Metamorfoza” (dokładny opis usługi patrz § 5),
 7. Ilość wizyt, poza pakietami, ustalana jest w zależności od potrzeb Pacjenta.
 8. Pierwsza wizyta trwa do 60 minut, wizyty kontynuacyjne 30-45 minut, analiza składu ciała 15 minut. Istnieje możliwość wydłużenia czasu wizyty po wcześniejszym uzgodnieniu z Dietetykiem.
 9. Podopieczny zobowiązany jest stawić się punktualnie na spotkanie związane z realizacją zamówionej usługi.
 10. W przypadku spóźnienia na umówione spotkanie czas spotkania zostaje skrócony o czas, jaki Podopieczny się spóźnił.
 11. Podopieczny przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku braku możliwości stawienia się na umówioną wizytę zobowiązany jest poinformować Dietetyka, o tym fakcie najpóźniej na 24 godziny przed planową wizytą.
 12. Podopieczny przyjmuje do wiadomości, że jedynymi kanałami komunikacji poprzez które może zgłosić odwołanie lub przesunięcie spotkania na inny termin jest kontakt telefoniczny lub sms pod numerem 664 416 858 lub mailowy pod adresem kj@manufakturadiety.pl. Podopieczny niemający możliwości kontaktu wspomnianymi kanałami komunikacji zobowiązany jest do ustalenia w czasie pierwszej konsultacji dogodnego dla obu stron kanału komunikacji na który będzie kierował informację o przesunięciu lub odwołaniu wizyty.
 13. W przypadku niepoinformowania Dietetyka o niemożności stawienia się na konsultacji, Podopieczny zobowiązany jest do zapłaty 100% należności za umówioną konsultację na którą się nie stawił lub poinformował o jej odwołaniu po upłynięciu wyznaczonego czasu na zgłoszenie nieobecności (patrz § 3 pkt 11) tj. 150 zł za pierwszą wizytę oraz 80 zł za wizytę kontynuacyjną. Opłatę należy kierować na podane niżej konto, za wyjątkiem sytuacji gdy Podopieczny wykupił pakiet usług. Zasady rozliczania wizyt w pakietach opisane zostały w § 5.
  • Kamila Jedynak Manufaktura Diety 05 1140 2004 0000 3102 7659 2911 Tytuł przelewu: imię nazwisko, data konsultacji
 14. W przypadku gdy Podopieczny chce ponownie podjąć współpracę po upływie minimum 6 miesięcy od ostatniej konsultacji współpracę rozpoczyna ponownie od wstępnej konsultacji dietetycznej.
 15. Wnioski, opinie i zaświadczenia wydawane będą na wyraźną prośbę Podopiecznego.
 16. Poradnia zastrzega sobie prawo do odmowy, przez Dietetyka, wykonania analizy składu ciała, gdy istnieją do tego przeciwwskazania:
  • wszczepiony rozrusznik serca;
  • wszczepione metalowe implanty;
  • wszczepione urządzenia elektryczne w jamie brzusznej typu „Abillity”;
  • ciąża;
  • wiek poniżej 3 r.ż.
 17. Podopieczny, lub jego opiekun prawny, w przypadku Pacjenta małoletniego, jest każdorazowo zobowiązany do poinformowania Dietetyka przed wykonaniem analizy składu ciała czy istnieją przeciwwskazania do przeprowadzenia badania.

§ 4 Usługi dietetyczne online

 1. Zakres Usług online oferowanych przez Poradnię widnieje na stronie internetowej www.manufakturadiety.pl.
 2. Usługi świadczone są odpłatnie, zgodnie z Ofertą zamieszczoną na stronie www.manufakturadiety.pl.
 3. Płatności za wizytę Podopieczny dokonuje przelewem przed rozpoczęciem każdej wizyty na podane niżej konto bankowe:
  • Kamila Jedynak Manufaktura Diety, mBank 05 1140 2004 0000 3102 7659 2911,  Tytuł: Imię nazwisko, nazwa usługi (konsultacja/plan żywieniowy)
 4. Rejestracja Podopiecznego odbywa się poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 664416858 lub wiadomość sms na wskazany numer telefonu lub kontakt mailowy pod adresem e-mail kj@manufakturadiety.pl.
 5. Konsultacje online odbywają się telefonicznie albo poprzez wideokonferencję za pośrednictwem aplikacji Skype lub WhatsApp lub Facebook Messenger albo połączenie audio bez wizji poprzez wspomniane aplikacje.
 6. W zależności od potrzeb, Usługi mogą dotyczyć:
  • wstępnej konsultacji dietetycznej online – spotkanie trwające do 60 minut, polegające na analizie wywiadu medycznego, żywieniowego, analizy wyników badań krwi oraz analizie przesłanych przed spotkaniem pomiarów ciała (waga, obwody),
  • konsultacji kontynuacyjnej online – spotkanie trwające 30-45 minut, polegające na ocenie wprowadzonych zmian dietetycznych, omówieniu dotychczasowych postępów, ustaleniu kolejnych celów oraz analizie przesłanych przed spotkaniem pomiarów ciała (waga, obwody),
  • opracowanie planu żywieniowego online – indywidualnie ustalany plan żywieniowy oparty na wywiadzie medycznym i żywieniowym z uwzględnieniem preferencji żywieniowych, aktywności fizycznej oraz wyników badań krwi (szczegóły usługi znajdują się w § 7),
  • 1-miesięcznego pakietu usług „Konsultacja dietetyczna” (dokładny opis usługi patrz § 5)
  • 3-miesięcznego pakietu usług „Skuteczne odchudzanie” (dokładny opis usługi patrz § 5)
  • 6-miesięcznego pakietu usług „Metamorfoza” (dokładny opis usługi patrz § 5)
 7. Ilość wizyt, poza pakietami, ustalana jest w zależności od potrzeb Pacjenta.
 8. Pierwsza wizyta online trwa do 60 minut, wizyty kontynuacyjne 30-45 minut, analiza składu ciała 15 minut. Istnieje możliwość wydłużenia czasu wizyty po wcześniejszym uzgodnieniu z Dietetykiem.
 9. Podopieczny zobowiązany jest stawić się punktualnie na spotkanie związane z realizacją zamówionej usługi.
 10. W przypadku spóźnienia na umówione spotkanie czas spotkania zostaje skrócony o czas, jaki Podopieczny się spóźnił.
 11. Podopieczny przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku braku możliwości stawienia się na umówioną wizytę zobowiązany jest poinformować Dietetyka, o tym fakcie najpóźniej na 24 godziny przed planową wizytą.
 12. Podopieczny przyjmuje do wiadomości, że jedynymi kanałami komunikacji poprzez które może zgłosić odwołanie lub przesunięcie spotkania na inny termin jest kontakt telefoniczny lub sms pod numerem 664 416 858 lub mailowy pod adresem kj@manufakturadiety.pl. Podopieczny niemający możliwości kontaktu wspomnianymi kanałami komunikacji zobowiązany jest do ustalenia w czasie pierwszej konsultacji dogodnego dla obu stron kanału komunikacji na który będzie kierował informację o przesunięciu lub odwołaniu wizyty.
 13. W przypadku niepoinformowania Dietetyka o niemożności stawienia się na konsultacji online, Podopieczny zobowiązany jest do zapłaty 100% należności za umówioną konsultację na którą się nie stawił lub poinformował o jej odwołaniu po upłynięciu wyznaczonego czasu na zgłoszenie nieobecności (patrz § 3 pkt 11) tj. 150 zł za pierwszą wizytę oraz 80 zł za wizytę kontynuacyjną. Opłatę należy kierować na podane niżej konto, za wyjątkiem sytuacji gdy Podopieczny wykupił pakiet usług. Zasady rozliczania wizyt w pakietach opisane zostały w § 5.
  • Kamila Jedynak Manufaktura Diety, 05 1140 2004 0000 3102 7659 2911, Tytuł przelewu: imię nazwisko, data konsultacji

 14. W przypadku gdy Podopieczny chce ponownie podjąć współpracę po upływie minimum 6 miesięcy od ostatniej konsultacji współpracę rozpoczyna ponownie od wstępnej konsultacji dietetycznej online.
 15. Wnioski, opinie i zaświadczenia wydawane będą na wyraźną prośbę Podopiecznego.

§ 5 Pakiety usług

 1. Dostępne pakiety usług oferowane przez Poradnię obejmują następujące usługi:
   • 1-miesięczny pakiet usług „Konsultacja dietetyczna” – zawierający w sobie wstępną konsultację stacjonarną lub online z Dietetykiem trwającą do 60 minut oraz 7-dniowniowy plan żywieniowy (szczegóły usługi znajdują się w § 7),
   • 3-miesięczny pakiet usług „Skuteczne odchudzanie” – zawierający w sobie wstępną konsultację stacjonarną lub online z Dietetykiem trwającą do 60 minut; dwa 7-dniowe plany żywieniowe (szczegóły usługi znajdują się w § 7); jedną wizytę kontynuacyjną trwającą 30-45 minut stacjonarną lub online w każdym miesiącu współpracy, czyli łącznie trzy konsultacje kontynuacyjne stacjonarnie lub online; jedną modyfikację jadłospisu na życzenie Podopicznego w każdym miesiącu współpracy; dodatkowe zalecenia i podpowiedzi ułatwiające zmianę nawyków; stałe wsparcie Dietetyka polegające na korespondencji e-mail przez cały okres trwania współpracy w ramach pakietu.
   • 6-miesięczny pakiet usług „Metamorfoza” – zawierający w sobie wstępną konsultację  stacjonarną lub online z Dietetykiem trwającą do 60 minut; trzy 7-dniowe jadłospisy (szczegóły usługi znajdują się w § 7; jedną konsultację kontynuacyjną trwającą 30-45 minut stacjonarną lub online w każdym miesiącu współpracy, łącznie pięć konsultacji; jedną modyfikację jadłospisu na życzenie Pacjenta w każdym miesiącu współpracy; dodatkowe zalecenia i podpowiedzi ułatwiające zmianę nawyków; stałe wsparcie Dietetyka polegające na korespondencji e-mail przez cały okres trwania współpracy.
 2. Pakiety usług mogą zostać wykorzystane w formie konsultacji stacjonarnych lub konsultacji online. Pacjent może w ramach jednego pakietu odbywać konsultacje stacjonarnie lub online wedle swoich potrzeb.
 3. Wszystkie usługi, które obejmuje pakiet muszą zostać wykorzystane przez Podopiecznego w ciągu jednego, trzech lub sześciu miesięcy (w zależności od wybranego pakietu), licząc od daty wstępnej konsultacji dietetycznej.
 4. Podopieczny zobowiązuje się do ustalenia terminu co najmniej 2 konsultacji w przód, co pozwoli utrzymać ciągłość współpracy oraz zwiększyć skuteczność podjętych działań.
 5. W każdym miesiącu współpracy w ramach pakietu Podopieczny ma możliwość odbycia jednej konsultacji kontynuacyjnej stacjonarnie albo online albo poprzez korespondencję e-mail. Niewykorzystana konsultacja kontynuacyjna w ramach pakietu nie przechodzi na kolejny miesiąc współpracy.
 6. Podopieczny zobowiązany jest stawić się punktualnie na spotkanie związane z realizacją zamówionej w ramach pakietu usługi.
 7. W przypadku spóźnienia na umówioną konsultację stacjonarnie lub online w ramach pakietu czas spotkania zostaje skrócony o czas, jaki Podopieczny się spóźnił.
 8. Podopieczny przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku braku możliwości stawienia się na umówioną wcześniej konsultację stacjonarną lub online w ramach pakietu, zobowiązany jest poinformować Dietetyka, o tym fakcie najpóźniej na 24 godziną przed planową wizytą.
 9. Podopieczny przyjmuje do wiadomości, że jedynymi kanałami komunikacji poprzez które może zgłosić odwołanie lub przesunięcie spotkania w ramach pakietu usług na inny termin jest kontakt telefoniczny lub sms pod numerem 664 416 858 lub mailowy pod adresem kj@manufakturadiety.pl. Podopieczny niemający możliwości kontaktu wspomnianymi kanałami komunikacji zobowiązany jest do ustalenia w czasie pierwszej konsultacji dogodnego dla obu stron kanału komunikacji na który będzie kierował informację o przesunięciu lub odwołaniu wizyty.
 10. W przypadku niepoinformowania Dietetyka o braku możliwości odbycia konsultacji stacjonarnie lub online na minimum 24 h przed planowanym spotkaniem konsultacja zostanie uznana za odbytą i zostaje oznaczona jako wykorzystana w ramach pakietu.
 11. Wnioski, opinie i zaświadczenia wydawane będą na wyraźną prośbę Pacjenta.

§ 6 Kontakt z Dietetykiem

 1. Pacjent może się kontaktować z Dietetykiem poprzez oficjalne kanały komunikacji, to jest:
 • adres mailowy kj@manufakturadiety.pl – dietetyk zastrzega sobie, że odpowiedzi udziela w ciągu 3 dni roboczych,
 • połączenie telefoniczne lub sms na numer telefonu 664 416 858 w dni robocze w godzinach 09:00-19:00.

§ 7 Plan żywieniowy

 1. Plan żywieniowy obejmuje:
  •  jadłospis – zawierający przepisy kulinarne z listą zakupów;
  • instrukcję – z harmonogramem posiłków, wskazówkami dotyczącymi suplementacji oraz tabelę wymienników umożliwiającą ich samodzielną wymianę produktów w przepisach;
  • plan wprowadzający – umożliwiający stopniowe wprowadzenie w zynie nowych potraw i nawyków.
 2. Plan żywieniowy jest przygotowywany na podstawie zebranego przez Dietetyka wywiadu medycznego,  żywieniowego, wyników badań krwi oraz analizy składu ciała.
 3. Plan żywieniowy jest dopasowywany indywidualnie do Pacjenta z uwzględnieniem jego jednostek chorobowych, trybu pracy, umiejętności kulinarnych oraz preferencji smakowych.
 4. Plan żywieniowy jest przesyłany w ciągu 10 dni od wstępnej konsultacji dietetycznej lub w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji uzupełniających w przypadku kiedy Podopieczny nie przekazał ich w czasie pierwszego spotkania.
 5. Poradnia zastrzega sobie prawo do zlecenia przez Dietetyka dodatkowych badań w celu dokonania dokładnej analizy stanu zdrowia Pacjenta i dobrania odpowiedniej diety.

§ 8 Płatności

 1. Opłaty za usługi można dokonać:
  • gotówką w Poradni w dniu wizyty, 
  • dokonując zakupu w sklepie dostępnym stronie www.manufakturadiety.pl,
  • przelewem na konto Kamila Zarówna 05 1140 2004 0000 3102 7659 2911.
2. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy po dokonaniu płatności.

§ 9 Reklamacje

 1. Istnieje możliwość złożenia reklamacji. Reklamację należy kierować na adres e-mail kj@manufakturadiety.pl
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomość e-mail.
 3. Podopieczny zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji drogą mailową.

§ 10 Poufność

 1. Poradnia oraz udzielający konsultacji Dietetyk ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.
 2. Dietetyk zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie i na mocy obowiązujących przepisów prawa uwzględniając w szczególności Kodeks etyki zawodowej dietetyka.
 3. Kartoteki Podopiecznych zawierające wszelkie dane osobowe, wywiad żywieniowy oraz medyczny, a także wyniki analiz składu ciała przechowywane będą przez czas niezbędny do wykonania usług dietetycznych względem Pacjenta nie dłużej niż do 2 lat od zakończenia świadczenia usług dietetycznych. 

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://manufakturadiety.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Poradnia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. Każdej zmianie Regulaminu Poradnia poinformuje Pacjenta.
 3. Do umów zawartych przed dniem dokonania zmiany Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy o współpracy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz ustawa o prawach konsumenta.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2021 roku.
 6. Ostatniej aktualizacji Regulaminu współpracy dokonano dnia 17.11.2021 roku.